ÚvodObčanAktualityAktuality z městaSledujte 32. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Sledujte 32. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Ilustrační obrázek

čtvrtek 14. 12. 2017 od 9.00 hod. v zasedací síni městské radnice

sledujte jednání zastupitelstva online na www.plzenvkostce.cz

Program jednání:

1. Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 11. 2017 – 14. 12. 2017 (materiál přijde na stůl)
3. Další směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
4. Odměňování neuvolněných členů ZMP, výborů ZMP a komisí RMP od 1. 1. 2018
5. Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ – verze listopad 2017
6. Žádost o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať
7. Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města
8. Obecně závazná vyhláška města Plzně o regulaci provozování hazardních her
9. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14. 10. 2017 do 17. 11. 2017
10. Změna v orgánech společností Obytná zóna Sylván, a.s. a Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

11. Rozpočtová opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2017
12. Rozpočet města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 – 2021
13. Poskytnutí podpory z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2017–18"
14. Uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 – Lhota
15. Rozhodnutí o svěření části areálu bývalé Reodepony v Cukrovarské ul. do správy příspěvkové organizaci SITMP
16. Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2018
17. Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Generální oprava kremační pece“, která bude realizována Správou hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkovou organizací
18. Změna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace
19. Schválení nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň
20. Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠMT MMP a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMP

21. Rozpočtové opatření – zvýšení investičního příspěvku 11. školní jídelně Plzeň, Baarova 11, příspěvkové organizaci
22. Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím – mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň
23. Poskytnutí investičního peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2017
24. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OSS MMP
25. Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí dalších významných výročí v roce 2018 
26. Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2018 společnosti Divadlo pod lampou, o. p. s. a společnosti Plzeň 2015, z. ú.
27. Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 – Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti
28. Žádost městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace vnitrobloku – Čermákova ulice“
29. Žádost městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni – Skvrňanech“
30. Majetkové vypořádání pozemků p. č. 9153/12 a p. č. 9153/24, oba v k. ú. Plzeň, a narovnání sporných nároků

31. Majetkové vypořádání pozemků p. č. 806/1 a p. č. 806/2, oba v k. ú. Plzeň, a narovnání sporných nároků
32. Městské soutěže na prodej volných jednotek v Plzni na adrese Koperníkova č. or. 6
33. Prodej nemovitých věcí na adrese Prvomájová 100 v Plzni
34. Prodej nemovitých věcí na adrese Na Jíkalce 8 v Plzni
35. Prodej volné nebytové jednotky č. 1010/9 na adrese Strážnická č. or. 30 v Plzni
36. Prodej volné nebytové jednotky č. 1824/1 na adrese Zámečnická č. or. 20 v Plzni
37. Prodej volné nebytové jednotky č. 1023/17 na adrese Brněnská č. or. 45 v Plzni
38. Další nakládání s 3 volnými nebytovými jednotkami (sklepními kójemi) na adrese Koterovská č. or. 87 v Plzni
39. Záměr prodeje dosud geometricky neoddělených částí pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice za účelem výstavby bytových domů „Obytná zóna Skvrňany“
40. Prodej pozemku p. č. st. 2227 a částí pozemku p. č. 2434/1, vše v k. ú. Valcha

41. Prodej pozemku p. č. 1038/19 v k. ú. Křimice
42. Prodej pozemků p. č. 318/6 a p. č. 318/7, oba v k. ú. Křimice
43. Ponechání pozemku parc. č. 11286/38, k. ú. Plzeň, v majetku města
44. Ponechání pozemku parc. č. 11286/18, k. ú. Plzeň, v majetku města
45. Konečné vypořádání zbývající druhé části pozemků dotčených výstavbou „5. fáze/bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje
46. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1093/9 v k. ú. Doubravka společnosti Lidl Česká republika v.o.s.
47. Prodloužení termínu dokončení stavby akce III/0267 – Červený Újezd a zahájení jejího užívání ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Obcí Zbůch
48. Prodloužení termínu pro dok. stavby „Novostavba bytového domu na poz. p. č. 2688/47 v k. ú. Plzeň, Plzeň – Slovany, Koterovská ul.“ a zahájení jejího užívání vč. termínu pro uz. konečné KS a dalších ujednání
49. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Plzeň ve vlastnictví dvou fyzických osob pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“
50. Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 747/82 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby

51. Výkup spoluvlastnických podílů o velikosti 16/20 na pozemku parc. č. 1178/5, k. ú. Hradiště u Plzně, od spol. UNITED BAKERIES a.s.
52. Výkup pozemků parc. č. 955/1 a 956 v k. ú. Skvrňany do majetku města Plzně od fyzické osoby a zrušení usnesení ZMP č. 38/2017
53. Výkup pozemku p. č. 1595, k. ú. Bolevec, od fyzické osoby zaps. na LV č. 1265 pro k. ú. Bolevec
54. Výkup části pozemku parc. č. 864/17, k. ú. Valcha, od fyzické osoby zaps. na LV č. 596 pro k. ú. Valcha do majetku města Plzně 
55. Uzavření smlouvy směnné a smlouvy budoucí kupní mezi městem Plzní a panem Barchánkem – pozemky v k. ú. Plzeň
56. Směna pozemků v k. ú. Božkov s fyzickými osobami po dokončení investiční akce města Plzně – stavba „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“
57. Konečné majetkoprávní vypořádání stavby Plzeň Černice – Ke Kačí louži v k. ú. Černice, investor IRHOS spol. s r.o. a IRHOS Partner spol. s r.o.
58. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy) – Plzeňské byty s.r.o.
59. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (prodloužení termínu uzavření konečné smlouvy) – „Novostavba penzionu Plzeň, ul. U Velkého Rybníka“
60. Bezúplatný převod podílu 502/9600 k celku pozemku parc. č. 8612 o výměře 970 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města

61. Rozhodnutí o neprominutí smluvní pokuty spol. TBB s.r.o. vzniklé z porušení závazku ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní
62. Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně spolku HBC Plzeň, z.s.
63. Projednání daru zvířete – služební pes, plemeno Belgický ovčák Malinois, z majetku města Plzně, ve správě Městské policie Plzeň
64. Projednání informativních zpráv

- Ukončení Rámcové smlouvy č. 0073/06/26372 o devizových obchodech mezi statutárním městem Plzeň a Československou obchodní bankou
- Další nakládání s nemovitými věcmi objektu KD Peklo, jejichž vlastníkem je statutární město Plzeň
- Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň–město a Plzeňský kraj – říjen 2017
- Dopis firmy Dřevotrans ve věci dodávky biomasy pro Plzeňskou teplárenskou a.s.
- Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury 2015
- Přehled projektů p.o. ÚKEP pro jiné subjekty než město Plzeň
- Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“
- Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“
- Vyhodnocení průzkumu tranzitní dopravy města Plzně
- Prohlášení dodavatele ve vztahu ke smlouvě o vybudování nového areálu dopravní základny pro PMDP, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel MHD provozovaných na území města Plzně
- Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 1. 11. 2017
- Zpráva o činnosti KV ZMP

65. Různé

 

Zveřejněno: 6. 12. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

2.12. - 23.12.2017
Adventní prohlídky
19.1. - 19.1.2018
Ples města Plzně