ÚvodObčanAktualityAktuality z městaSledujte 36. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Sledujte 36. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Ilustrační obrázek

čtvrtek 24. 5. 2018 od 9.00 hod. v zasedací síni městské radnice

sledujte jednání zastupitelstva online na www.plzenvkostce.cz

Program jednání:

1. Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 19. 4. 2018 – 23. 5. 2018 (předloženo na stůl)
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Tlučná o odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportu do příslušného zařízení
4. Poskytnutí finančního daru pro SIRIRI, o.p.s. (IČ 27447669) na veřejnou sbírku projektu "Škola hrou ve Středoafrické republice"
5. Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora Českému rybářskému svazu, z.s. Západočeskému územnímu svazu
6. Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality
7. Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence
8. Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni
9. Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2017
10. Rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím dotace na projekt „Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně“

11. Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I."
12. Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.“
13. Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – 17. ZŠ a MŠ“
14. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 3. 2018 do 27. 4. 2018
15. Souhlas s projektem fúze a schválení změny účasti statutárního města Plzně ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
16. Schválení akcionářské smlouvy mezi městem Plzní a EP Infrastructure, a.s.
17. Nabytí vlastních akcií společností Plzeňská teplárenská, a.s. pro provedení fúze
18. Schválení nového znění stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. po fúzi
19. Schválení změny stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. týkající se změny podoby akcií na zaknihované akcie
20. Návrh na jmenování a odvolání členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. po fúzi

21. Výkup nemovitých věcí v k. ú. Doudlevce a k. ú. Plzeň od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a dohoda o započtení pohledávek a závazků
22. Úplatný převod 100% obchodního podílu PT, a.s. ve společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. statutárnímu městu Plzeň
23. Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Bolevec
24. Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín
25. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně na roky 2018–2027
26. Aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2018
27. Schválení uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem ve věci investiční akce "Městský okruh Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni"
28. Rozpočtové opatření KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města
29. Novela vyhlášky č. 33/1997 o rekreačních oblastech města
30. Žádost 81. mateřské školy Plzeň o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Zahrada snů – výsadba živých plotů“

31. Žádost městského obvodu Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pěstební opatření v lokalitě vnitrobloku Nýřanská C“
32. Žádost 25. mateřské školy Plzeň o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Živá voda – 3. etapa“
33. Žádost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „EC Lüftnerka – partner plzeňských škol pro environmentální vzdělávání a výchovu – II“
34. Žádost Spolku Ametyst o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Tvoříme a učíme se v zahradě“
35. Žádost Dobrovolného ekologického spolku – ochrana ptactva o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace údolní nivy Hrádeckého potoka II.“
36. Delegování zástupce města Plzně pana MgA. Jakuba Hory, ředitele Divadla ALFA, příspěvkové organizace, na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (AVIAMA)
37. Poskytnutí dotace na opravu zdiva a fasád obytného domu Koterovská náves 13 v Plzni
38. Poskytnutí dotace na obnovu oken a balkonových dveří domu náměstí Republiky 7 v Plzni
39. Poskytnutí dotace na obnovu stropu u knihovny konventní budovy Jiráskovo nám. 30 v Plzni
40. Poskytnutí dotace na obnovu kamenných dlažeb u kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích

41. Poskytnutí dotace na obnovu podlah v interiéru chrámu kostela M. J. Husa, Němejcova 2 v Plzni
42. Poskytnutí dotace na opravu fasád sýpky a brány s brankou usedlosti Selská náves 3 v Plzni
43. Poskytnutí dotace na restaurování sgrafitové výzdoby domu Tovární 4 v Plzni
44. Poskytnutí dotace na opravu fasád chlévů a stodoly usedlosti Koterovská náves 16 v Plzni
45. Poskytnutí dotace na opravu fasád obytného stavení usedlosti Rolnické náměstí 4 v Plzni
46. Poskytnutí dotace na obnovu vstupních dveří do budovy polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni
47. Poskytnutí dotace na výrobu a montáž oken domu Jagellonská 15 – Petákova 1 v Plzni
48. Poskytnutí dotace na restaurování secesní výzdoby exteriéru Kestřánkovy vily Karlovarská 70 v Plzni
49. Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2017
50. Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2018 – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

51. Schválení návrhu dokumentu Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030
52. Systémová opatření v oblasti kultury související s přechodným obdobím mezi stávajícím Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019 a novým strateg. dokumentem Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030
53. Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018
54. Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu OSS MMP
55. Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro rok 2018 – navýšení mezd
56. Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP
57. Rozpočtová opatření rozpočtu OZS – správa domů pro rok 2018
58. Provozovatel pracoviště 5osého obráběcího centra – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
59. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Černice (zastávky autobusů) z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně
60. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení části pozemku p. č. 1626, k. ú. Malesice, od fyzické osoby

61. Uzavření dodatků k budoucím smlouvám z důvodu prodloužení termínů kolaudace stavby „Zástavba proluky U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec“ a postoupení práv a povinností z budoucích smluv na společnost PANORAMA BOLEVÁK s.r.o.
62. Výkup pozemku parc. č. 270/2, k. ú. Koterov, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně
63. Výkup pozemků parc. č. 293/1 a parc. č. 312/3, oba k. ú. Koterov, z vlastnictví dvou fyzických osob do majetku města Plzně
64. Výkup částí p. parc. č. 99/21, 112/1, 112/2, 112/8 a parc. č. 112/9, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby zaps. na LV č. 473 pro k. ú. Litice u Plzně do majetku města Plzně
65. Výkup části pozemku parc. č. 1884/45, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby zaps. na LV č. 98 pro k. ú. Litice u Plzně do majetku města Plzně
66. Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 8398/1, 8398/2, 8398/8, 8398/9, 8398/10 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od fyzické osoby
67. Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 2317/7, k. ú. Bolevec, od FO do majetku města Plzně
68. Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Lidická 62 a Na Jíkalce 8 v Plzni
69. Prodej nemovité věci na adrese Mánesova 25 v Plzni
70. Prodej nemovité věci na adrese Skvrňanská 32 v Plzni

71. Prodej nemovitých věcí na adrese Purkyňova 33 v Plzni
72. Prodej pozemků p. č. 2002/5 a p. č. st. 912, vše k. ú. Litice u Plzně
73. Prodej pozemku p. č. 746 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně
74. Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Bručná společnosti DAJBYCH, s.r.o.
75. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 820/25 v k. ú. Lhota u Dobřan
76. Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v k. ú. Doudlevce a zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemku p. č. 497/1 v k. ú. Doudlevce
77. Prodej pozemku parc. č. 12127/1, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., k. ú. Plzeň
78. Bezúplatný převod pozemků p. č. 2204/68, 2204/69, 2204/71, 2204/73, 2204/74 a části pozemku p. č. 2204/70, vše v k. ú. Skvrňany
79. Uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Černice
80. Projednání darů výpočetní techniky z majetku města Plzně

81. Svěření pozemků p. č. 2043/170, p. č. 2043/137, p. č. 2043/132, p. č. 2043/153 a p. č. 2043/203, k. ú. Skvrňany, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně
82. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Úherce u Nýřan a části k. ú. Nýřany a svěření nově vzniklých pozemků do správy SVSMP, p.o.
83. Projednání souhlasu s demolicí stavby na pozemku p. č. 6380/8, k. ú. Plzeň
84. Projednání souhlasu s demolicí staveb v lokalitě Línská – Kreuzmannova, Plzeň Zátiší v rámci schválené revitalizace území
85. Projednání informativních zpráv

- Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 3. 2018
- Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj – březen 2018
- Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj – duben 2018
- Pěstuj prostor, z. s. – soubor aktuálních výzev pro Plzeň z hlediska veřejného prostoru
- BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným – plánované aktivity v roce 2018 a zpráva o činnosti v roce 2017
- Vědeckotechnický park – vývoj a hospodaření v roce 2017
- Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“
- Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň"
- Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2017
- Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2018 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje
- Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2017
- Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. dubna 2018
- Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. května 2018
- Zpráva o činnosti KV ZMP

86. Různé

 

Zveřejněno: 15. 5. 2018, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
6.6. - 10.6.2018
Folklorní festival
8.6. - 10.6.2018
Historický víkend
13.6. - 17.6.2018
Skupova Plzeň