Ocenění města

Přehled ocenění města Plzně

Ocenění města Plzně

Cena města Plzně

Cena města Plzně je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek, za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní., není ale určena k oceňování politických zásluh ani celoživotního díla.

Cena 1. června

Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění), se uděluje zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Cena může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu.

Čestné občanství města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně uděluje čestné občanství města Plzně jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem.

Čestné občanství lze udělit fyzické osobě bez ohledu na její státní příslušnost, která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města, jeho vzhled, propagaci či pověst.

Pečeť města Plzně

Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě uděluje primátor podle své úvahy osobám, které se zasloužily o rozvoj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města. Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst.

Umělecká cena města Plzně

Umělecká cena města Plzně je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispívají k posílení dobrého jména statutárního města Plzně.

Cena Hanuše Zápala

Cena Hanuše Zápala je veřejná architektonická soutěž vyhlašována primátorem města Plzně s cílem nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období posledních čtyř let.

Cena města Plzně

Cena města Plzně

Cena má podobu listiny opatřené znakem města a otiskem městské historické pečeti a může být spojena s uměleckou plaketou. Její udělení je spojeno s peněžitou odměnou ve výši 50 000 Kč. 

O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města nebo zastupitelstva městského obvodu. Cenu předává oceněným osobám primátor města zpravidla na slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení ceny je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Písemný návrh na udělení ceny mohou radě města podávat členové zastupitelstev města i obvodů, výbory zastupitelstva města a komise rady města.

Souhlas s udělováním Ceny města Plzně vyjádřilo Předsednictvo MěV KSČ 2. 11. 1966, první ročník byl realizován v roce 1968.

Přehled laureátů ocenění:

24. 10. 1968

(Rada MěstNV, usnesení 208 z r. 1968)

- pracovní kolektiv architektů pod vedením Zbyňka Tichého (za vytvoření územního směrného plánu)

- Plzeňský rozhlasový kvartet – Jan Sedláček, Josef Jiras, Karel Špelina, Oldřich Jedlička,Ivanka Myslíková, Jaroslav Černý (působení v plz. kulturním životě a úspěchy v celostátním i zahraničním měřítku)

- Kolektiv autorů I. dílu Dějin Plzně (PhDr. Miloslav Bělohlávek, Jaromír Kovář, Doc. Dr. Miloslav Šváb, CSc., Adolf Zeman)

- Ing. Dr. Vladimír Marcelli (in memoriam za elektrárenské bloky 110 MW)

- Frank Wenig (za celoživotní literární dílo spjaté s kult. životem Plzně a činností J. Skupy)

- Miloslav Nohejl (za celoživotní literární dílo)

- Václav Eret (za obětavou práci v tělovýchově a za úspěšnou reprezentaci čsl. sportu)

- prof. Ing. Josef Bečvář (za činnost v oboru tepelných turbin a za pedagogickou činnost)

- Jindra Nezbedová (za celoživotní obětavou práci v dělnickém hnutí)

- Jiří Hanzálek (za sochařská díla)

- doc. Dr. Antonín Špelda (za vědecké práce v oboru akustiky a za dlouholetou činnost na úseku popularizace hudby)

- Bohdan Gselhofer (za celoživotní práci dirigentskou, popularizační a za umělecké výkony)

1971

- Bohuslav Šroubek

- Eduard Kopáček

1975

- Josef Mevald

- Jaroslav Koča

- Josef Vyskočil

- Pavel Maur

28. 10. 1991

- Jiří Kovařík (akad. malíř)

- RNDr. Jaromír Sofron (botanik)

- JUDr. Josef Koenigsmark (spisovatel a divadelník)

1992

- Josef Hrubý (básník a překladatel)

- Vladimír Havlic (akad. Malíř, grafik)

- Ing. Karel Kaňák, CSc. (významný plzeňský dendrolog, zakladatel arboreta Sofronka)

- prof. RNDr. Oldřich Malán, CSc. (geolog)

27. 10. 1993

- Václav Fajt (grafik, rytec, profesionálně se věnuje tvorbě poštovních známek, podílel se i na výrobě řady českých a slovenských bankovek)

- Josef Kabát (dobrovolný aktivista, Cenu města Plzně získal za obnovu kostela Všech svatých)

- Zdeněk Lukáš (hudební skladatel)

27. 10. 1994

- plk. Luboš Hruška (polit. vězeň, tvůrce Meditační zahrady v Plzni – Doudlevcích)

- prof. PhDr. Lumír Klimeš, CSc. (bohemista, zabývá se především lexikografií, slangem a vývojem českého jazyka v 17. – 19. st.)

- Anna Maurerová (trenérka, autorka pohybových skladeb umělecké a sportovní gymnastiky)

- Genmjr. Antonín Liška (veterán II. svět. války)

1995

- Karla Erbová (básnířka, autorka povídek a cestopisných textů)

28. 10. 2006

- PhDr. Josef Hejnic, CSc. (historik, zasloužil se o výrazné rozšíření poznání dějin Plzně, jejich významných osobností a kulturních historických institucí) 

2008

- Tým specialistů v oblasti jaterní chirurgie Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni ve složení:

prof. MUDr. Vladislav Třeška, Dr. Sc. – vedoucí týmu

doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD.

MUDr. Alan Sutnar, PhD.

MUDr. Václav Liška, PhD.

2010

- prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (profesor Západočeské univerzity)

2011

- Prof.  RNDr.  MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc. (za vědecký přínos na základě dlouhodobého odborného výzkumu Head Problem)

2012

- Prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (za zásadní podíl na rozvoji kybernetiky a umělé inteligence a vědeckovýzkumnou činnost v oblasti analýzy, syntézy a rozpoznávání řeči počítačem)

2013

- Prof. PhDr. Evžen Neustupný (významný český archeolog a zakladatel studia archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni)

2014

- PhDr. Ing. Ivan Martinovský, vedoucí Archivu města Plzně 1984-1997 (za stěžejní podíl na publikacích „Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost“ a „Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny“)

2015

- doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., manažer Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (za úspěšný výzkum rozpoznávání panrezistentních bakterií)

2016

- M.Sc. et M.Sc. Daniel Georgiev, Ph.D. a vědecký tým (za objev s názvem The IOD Band sloužící pro diagnostiku dynamiky rakovinných buněk)

Cena 1. června

Cena 1. června

Cena se uděluje na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně konaného na počest 1. června 1953 obvykle za osobní účasti oceněného a sestává z výtvarného díla symbolizujícího Den prvního zvonění a z věcného daru. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Cenu uděluje rada města k návrhu primátora. Podnět k udělení ceny může podat každý člen zastupitelstva města nebo městského obvodu na základě podnětu občanů nebo z vlastního uvážení.

Přehled laureátů ocenění:

* 1993 Pavel Tigrid (významný český spisovatel, publicista a politik, jeden z nejvýznamnějších představitelů protikomunistického exilu)

* 1994 Fero Fenič (filmový režisér, scénárista, producent)

* 1995 Jacques Rupnik (francouzský politolog, historik, zabývá se střední a východní Evropou)

* 1996 Roger Scruton (britský filosof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník)

* 1997 Jefim Fištejn (politický komentátor, publicista, esejista)

* 1998 Adam Michnik (polský historik, esejista, publicista, patřil k předním disidentům v hnutí Solidarita)

* 1999 doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (historik, zabývá se moderními českými dějinami)

* 2000 Ph.D. JUDr. Oto Ulč, M.A. (politolog, publicista, spisovatel, jeden z nejznámějších českých exulantů)

* 2001 Petra Procházková (novinářka a humanitární pracovnice)

* 2002 Jan Šibík (fotoreportér, je známý svými fotografiemi z válečných konfliktů v Čečensku, Rwandě, Sieře Leoně, Liberii ad.)

* 2003 Jaromír Štětina (novinář, publicista, dokumentarista, známý jako válečný zpravodaj z míst dřívějšího Sovětského svazu)

* 2004 Michal Kubal (novinář, zahraniční, válečný zpravodaj)

* 2005 Ivan Medek (novinář, publicista, signatář Charty 77)

* 2006 Petruška Šustrová (novinářka, překladatelka, scénáristka, signatářka a mluvčí Charty 77)

* 2007 Jiří Stránský (spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel)

* 2008 Sabina Slonková (přední investigativní žurnalistka s dlouholetou praxí redaktorky v Mladé frontě DNES, od roku 2005 působí v týmu internetového zpravodajského deníku Aktuálně cz)

* 2009 Václav Havel (bývalý prezident ČR, spisovatel, dramatik, jeden ze zakladatelů a prvních mluvčích Charty 77)

* 2010 Jiří Gruntorád (šíření zakázané literatury v totalitním režimu, zakladatel knihovny, která ochraňuje největší sbírku zakázaných a exilových knih, dokumentů, časopisů a dalších materiálů v Česku)

* 2011 Dana Němcová (signatářka Charty 77, podpora nespravedlivě stíhaných a vytrvalá angažovanost při prosazování lidských práv a svobod)

* 2012 PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (prosazování principů demokracie, podpora a distribuce samizdatové literatury v dobách nesvobody)

* 2012 Ivan Martin Jirous in memoriam (statečné občanské postoje a nekompromisní vystupování proti totalitnímu režimu, publicistická a literární činnost a osobní přínos české kultuře)

* 2014 Bohumil Doležal, Ph.D. (literární kritik, politický komentátor, publicista a vysokoškolský učitel, za neúnavnou a zásadovou angažovanost ve veřejném životě a soustavnou společensko-kritickou činnost)

* 2015 Ing. Rudolf Battěk in memoriam (český a československý filozof, sociolog a politik, za odvážnou a nesmlouvavou obhajobu a prosazování principů demokracie a svobody a za neúnavnou a zásadovou angažovanost ve veřejném životě)

* 2016 Mgr. Ivan Binar (český novinář, publicista, spisovatel a dramatik, za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie, lidských práv a svobod)

*2017 Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, dr. h. c. (český filozof, jeden z mluvčích Charty 77 a emeritní profesor ETF UK, za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

*2018 Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. (politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77, za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

Čestné občanství města Plzně

Čestné občanství města Plzně

Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města Plzně a otiskem historické pečeti. Jde-li o udělení čestného občanství in memoriam, obdrží listinu o udělení čestného občanství některý z dědiců vyznamenaného.
 
Listinu o čestném občanství předává jménem města Plzně primátor města zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Plzně nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Opis této listiny se ukládá v Archivu města Plzně spolu s fotodokumentací předávání listiny. 

Přehled laureátů ocenění:

1945

Generálmajor Ernst E. Harmon

- vrchní velitel amerických vojsk v ČSR

Plukovník Ch. Noble

- americký důstojník, který první pronikl tankem 6. května 1945 do Plzně

Maršál Ivan Š. Koněv

- vrchní velitel sovětských vojsk v ČSR

1946

Klement Gottwald

- první tajemník ÚV KSČ, předseda vlády, občanství odňato dne 22. června 2006

1947

Msgre Dr. Jan Šrámek

- předseda československé vlády v exilu v Londýně za druhé světové války, občanství odňato dne 24. května 1948 a opět vráceno dne 22. června 2006

1948

Dr. Zdeněk Nejedlý

- za zásluhy o vybudování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pobočky v Plzni

Antonín Zápotocký

- předseda vlády, občanství odňato dne 22. června 2006

1967

Národní umělec Josef Skupa

- Loutkář, režisér, scénograf, dramatik

Zasloužilá umělkyně Jiřina Skupová

- loutkoherečka

Bohumil Polan

- literární kritik a spisovatel

1968

Josef Hodek

- malíř

Ludvík Svoboda

- prezident republiky (3. července)

1970

Generálplukovník G. K. Kožanov

- představitel sovětské armády, která 21. srpna 1968 okupovala Československo, občanství odňato 21. prosince 1989

Generálmajor M. F. Korotějev

- představitel sovětské armády, která 21. srpna 1968 okupovala Československo, občanství odňato dne 21. prosince 1989

1984

Ing. Karel Hoffmann

- předseda Ústřední rady odborů, občanství odňato dne 21. prosince 1989

1990

Národní umělec Jiří Trnka

- grafik, malíř, ilustrátor, tvůrce kreslených i loutkových filmů (30. března in memoriam)

Václav Havel

- prezident republiky (6. května)

Shirley Temple – Black

- velvyslankyně USA v ČSFR (6. května)

1995

Generál George Patton

- velitel 3. armády USA, jejíž jednotky osvobodily Plzeň (6. května in memoriam - občanství převzal jeho syn)

PhDr. Karel Hrubý

- politik, čestné občanství mu bylo uděleno za jeho životní dílo na kulturním a vědeckém poli i jako uznání jeho velké politické práce pro opětné nastolení demokracie v naší zemi (27. října)

1996

Generálmajor v. v. Jan Prokop

- válečný letec (31. května převzala občanství jeho manželka)

Generálmajor Antonín Liška

- válečný letec (25. října)

1998

Miroslav Horníček

- herec (10. listopadu v Divadle J. K. Tyla)

1999

Ing. Miroslav Zikmund

- cestovatel, autor cestopisných knih, statí i filmů (16. září 1999)

2001

Jiří Suchý

- spisovatel, režisér, herec, zpěvák (24. dubna v rámci Finále Plzeň 2001 v kině Elektra)

2006

Luboš Hruška

- politický vězeň a zakladatel Meditační zahrady v Plzni (7. září 2006)

2007

Miroslav Štandera

- Brigádní generál, válečný letec

2008

prof. MUDr. Zdeněk Mraček

- neurochirurg, primátor Plzně 1990-94

2009

Karel Gott

- zpěvák, nar. 14. 7. 1939 v Plzni (čestné občanství uděleno 2. 11. 2009)

Mons. František Radkovský

- první biskup nově zřízené Diecéze plzeňské (čestné občanství uděleno 17. 11. 2009)

2012

Ladislav Sutnar

- významný grafik a designér, nar. 9. 11. 1897 v Plzni (čestné občanství uděleno in memoriam 18. 10. 2012)

2016

Danuše Bělohlávková

- profesorka a propagátorka francouzského jazyka (čestné občanství uděleno 28. 10. 2016)

Ing. Ivo Hlaváček, CSc.

- sládek, výrobní a podnikový ředitel Plzeňského Prazdroje, nar. 5. 6. 1926 (čestné občanství uděleno in memoriam 28. 10. 2016)

2018

Marie Uchytilová-Kučová in memoriam

- česká sochařka a medailérka, autorka bust a plastik významných osobností české  kultury (čestné občanství uděleno 28. 10. 2018)

Pečeť města Plzně

Pečeť města Plzně

Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst.

Plaketa spolu s listinou s otiskem městské pečetě se předává zpravidla na zasedání zastupitelstva nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Přehled laureátů ocenění:

Rok 1991

váleční veteráni, kteří v r. 1945 osvobodili Plzeň:

John P. Wakefield (2. pěší divize US Army)
Earl Lovelace (2. pěší divize US Army)
Jay De Ford (2. pěší divize US Army)
Henry Walter (2. pěší divize US Army)
Harry Kaye (2. pěší divize US Army)
Robert Capps (16. pancéřová divize US Army)
Erik Petersen (16. pancéřová divize US Army)
Steven Chylinski (16. pancéřová divize US Army)
Paul Cooney (16. pancéřová divize US Army)
James Taylor (16. pancéřová divize US Army)
Harold Yeglin (97. pěší divize US Army)
Mario A. Pacelli (102. mechanizovaná kavalerie US Army)
John Schobey (Ranger US Army)
Georges Rensonnet (17. střelecký prapor, Belgie)

Rok 1992

Ing. Balda Miroslav (pracovník Škoda koncern)
PhDr. Bělohlávek Miloslav (městský archivář)
Doutlík Miroslav (šéf operety DJKT)
Plk. Flak Jiří (válečný veterán)
Hájek František (člen Junáku – svazu skautů a skautek)
Hrubý Josef (básník a překladatel)
Plk. Hruška Luboš (politický vězeň a zakladatel Meditační zahrady v Plzni)
Hýža Antonín (kněz)
Ing. Kule Lumír, CSc. (vysokoškolský pedagog, Elektrofakulta ZČU)
Pplk. Kůrka Jan (olympionik)
Plk. Liška Antonín (válečný veterán)
Motl Luboš (student, matematická olympiáda)
Palík Slavoj (účastník osvobozování města 1945)
Patera Jiří (výtvarník)
Patrovský V. (významný člen Sokola, nestarší tělocvičné organizace v ČR)
MUDr. Slípka Jaroslav, CSc. (lékař - histologie, embryologie)
Plk. Smejkal Ladislav (válečný veterán)
Sýkora Marek (trenér, lední hokej)
Šimůnek Radomír (cyklokrosař)

Rok 1993

prof. MUDr. Kos Jaroslav (lékař – anatom)
Křepinský Karel (známý plzeňský vodní skaut /Pinda/)
Prof. Langer Emil, CSc. (vysokoškolský pedagog)
Plk. Prokop Jan (válečný veterán)
Přikryl Jaroslav (odbojář po r. 1948)
Plk. Procházka Jan (válečný veterán)
Prof. Slabý Otto, CSc. (pedagog a vědec)
Lewellen Verne C. (americký veterán)
Bergler F. J. (americký veterán)
Hymas Leo Dean (americký veterán)

Rok 1994

BURMA JONES (plzeňská hudební skupin)
Hoščálková Milada (kulturní pracovnice – organizátorka koncertů vážné hudby)
Ing. arch. Janke Svatopluk (malíř, grafik, architekt)
Potůček Jaroslav (motokrosař)
Puldová Marie (dlouholetá redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa)
Ing. Zikmund Miroslav (spisovatel a cestovatel)

Rok 1995

Grant O. (válečný veterán)
Martanová J. (válečná veteránka)
Jurčuk V. (válečný veterán)
Husník Antonín (politický vězeň)
Hausner Jaroslav (výtvarní
MUDr. Koza Vladimír (lékař – hematolog)
Klausnerová Eva (publicistka)
PhDr. Ulčová Marie (etnografka)

Rok 1996

doc. PhDr. Viktor Viktora (pedagog, literární a divadelní kritik a historik)
prof. MUDr. Zdeněk Mraček (lékař – neurochirurg)
Zdeněk Živný (akademický malíř)
Jaroslav Šindelář (akademický malíř, sochař, restaurátor)
Marie Lacigová (výtvarnice)
Lubomír Brabec (kytarista)
Plk. MUDr. Jiří Zdeněk (odborný chirurg, předseda Oblast. rady čs. bojovníků za svobodu)
doc. RNDr. František Ježek rozvoj ZČU
Jiří Kučera (hokejista, reprezentoval na Mistrovství světa v hokeji /zlatá medaile/)

Rok 1997

PhDr. Jana Potužáková (ředitelka Zpč. galerie v Plzni)
P. Mgr. Michal Kaplánek (zakladatel Salesiánského středisko mládeže v Plzni)

Rok 1998

prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc. (přednosta chirurgické kliniky)
doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. (profesor ZČU)
Miloš Jindra (předseda Konfederace politických vězňů)
HC Kovopetrol (zlaté medaile v házené)

Rok 1999

František Fabian (básník, překladatel, fejetonista)

Rok 2000

PhDr. Josef Hejnic (historik)
Mgr. Jiří Hlobil (kulturní pracovník - Západočeská galerie)
Leopold Streel (belgický veterán)
James Warrender (americký veterán)
George Thompson (americký veterán)
Homer Knight (americký veterán)

Rok 2001

prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc. (lékařka – mykoložka FN Plzeň)
doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. (vysokoškolský pedagog /literatura 20. st., analýza a interpretace textů/)
prof. Ing. Jaroslav Koutský, DrSc. (vysokoškolský pedagog, Strojní fakulta ZČU)
prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. (lékař, Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni)
JUDr. Jan Kocina (právní zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR /kauza dálniční obchvat Plzně/)
JUDr. Milan Duda (vedoucí Právního odboru MMP /kauza dálniční obchvat Plzně/)
JUDr. Vladimír Boubela (právní zástupce Ředitelství silnic a dálnic /kauza dálniční obchvat Plzně/)
Ing. Jiří Novák (sekční šéf MMR ČR /kauza dálniční obchvat Plzně/)

Rok 2002

Ak. Arch. Karel Černý (rodák, film. režisér, držitel Oskara)
Dr. Phil. Aldemar Schiffkorn (vedoucí kanceláře pro zahraniční vztahy v kultuře, úředník hornorakouské zemské správy /„Grenzgänger“ a jiné aktivity/)
Eva Urbanová (pěvkyně /k 15. výročí zahájení mimořádné umělecké kariéry v Plzni/)

Rok 2003

neudělena

Rok 2004

PhDr. Hana Gerzanicová (rodačka, básnířka)
Bohumil Vávra (kmenový herec DJKT, perzekvovaný za události 1. 6. 1953)
Ota Lichtenberg (zakladatel Kapely 35. pěšího pluku)
PhDr. Bronislav Losenický (plzeňský kolorista, který velmi zásadně ovlivnil malířskou tradici 20. století v Plzni /za práci v Unii výtvarných umělců/)
JUDr. Dobroslav Zeman (rotarián, podílel se na restaurování rotariánské tradice v Plzni a ČR)
Dr. Phil. Martin Haas (dlouholetý starosta partnerského švýcarského Winterthuru)

Rok 2006

MUDr. Lubor Zahrádka (člen loutkového divadla J. Skupy)
Jaroslav Cuhra (disident, předseda Konfederace polit. vězňů)
Jan Kacerovský (činný v organizaci Junák, vůdce Zpč. skautského Jamboree, ředitel Masarykovy ZŠ v Plzni)
Daniel Bláha a Petr Škédl (za pomoc při záchraně postřeleného člověka)
Jan Purkart, Jan Domin, Jan Vyhnánek (zachránci zraněné dívky na Seneckém rybníku)

17. 8. 2006

William Cabaniss (americký velvyslanec v ČR)

27. 9. 2006

doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. (vysokoškolský pedagog ZČU /zásluhy o založení/)
doc. RNDr. František Ježek, CSc. (vysokoškolský pedagog ZČU /zásluhy o založení/)
prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc. (vysokoškolský pedagog ZČU /zásluhy o založení/)

Rok 2007

16. 10. 2007

Shmuel Jirzi Bloch (Jiří Bloch), (rodák, jediný žijící příbuzný Jana Treichlingera /rovněž plzeňského rodáka/, hl. představitele v opeře Brundibár v Terezíně, zemřel v Osvětimi)

28. 10. 2007

Jaroslav Maršák (účastník v odboji proti nacismu)
PhDr. Ing. Ivan Martinovský (městský archivář)
František Juřička (novinář a publicista /účastník událostí v plzeňském rozhlase r. 1968/)

Rok 2008

20. 3. 2008

prof. Dr. Peter Grünberg (nositel Nobelovy ceny za fyziku 2007, nar. 18. 5. 1939 v Plzni)

17. 9. 2008

Kateřina Emmons – Kůrková (držitelka zlaté medaile z OH 2008 v Pekingu)

19. 9. 2008

Hans Schaidinger (starosta partnerského města Regensburg)

27. 10. 2008

Danuška Bělohlávková (Francouzská aliance v Plzni - podílí se na rozvoji vztahů Plzně s Francií a Belgií)

27. 10. 2008

Josefina Napravilová (plzeňská rodačka - pomoc postiženým, zvláště dětem ve II. svět. válce)

Rok 2009

25. 10. 2009

Martin Straka (kapitán, prezident a manažer HC Plzeň 1929)

28. 10. 2009

MUDr. Marcel Hájek (účastník listopadových událostí 1989 a lékařských misí ve válečných oblastech)

Alena Koenigsmarková (výtvarnice)

Ing. Richard Smola (předseda okresního klubu PTP)

Anna Srbová (pracovnice Diecézní a Městské charity Plzeň)

17. 11. 2009

PaedDr. Richard Průcha (odpůrce nástupu totalitního režimu v r. 1948)

Josef Bernard (aktivní účastník listopadových událostí 1989)

 Rok 2010

2. 9. 2010

Yukio Matsuura (starosta partnerského města Takasaki – Japonsko)

28. 10. 2010

Blanka Bohdanová (herečka, výtvarnice)

doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. (lékař anesteziolog, chirurg)

prof. MUDr. Karel Opatrný,  DrSc. (lékař - nefrolog)

prof. Zuzana Růžičková (čembalistka)

 Rok 2011

26. 1. 2011

prof. Judith Okely (emeritní profesorka sociální antropologie na University of Hull (antropoložka))

17. 11. 2011

Doc. PhDr. Vlasta Bokůvková (organizátorka hudebních akcí, hudební publicistka, pedagožka)

MgA. Pavel Pavlovský (herec Divadla J. K. Tyla v Plzni, účastník listopadových událostí 1989)

Doc. Ing. Josef Průša, CSc. (rektor Západočeské univerzity v Plzni)

Ing. Arch. Jaroslav Soukup (urbanista a architekt)

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. (rektor Západočeské univerzity v Plzni)

Rok 2012

18. 1. 2012

Radovan Kodera (veřejný boj proti neonacismu, připomínání tragických důsledků holocaustu)

MUDr. Petr Riesel, CSc. (intenzivní snaha o potírání neonacismu, připomínání tragických důsledků holocaustu)

17. 11. 2012

Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. (dlouholetá výzkumná činnost, další vědecké aktivity v oblasti aplikované fyziky)

Mgr. Václav Malina (dlouholeté úspěšné vedení Galerie města Plzně, vlastní výtvarná tvorba)

PhDr. František Frýda (dlouholetý rozvoj Západočeského muzea v Plzni, zvyšování jeho prestiže a významu)

Rok 2013

24. 4. 2013

HC Škoda Plzeň (získání titulu mistr České republiky Tippsport extraligy 2012/2013 v ledním hokeji)

28. 6. 2013

FC Viktoria Plzeň (získání titulu mistr České republiky ve fotbalové Gambrinus lize 2012/2013)

18. 11. 2013

Prof.  RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (vedoucí katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni)

Prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. (lékařka a vědecká pracovnice v oboru reprodukční medicíny)

Jan Thoma, in memoriam (za vzdor a otevřený odpor vůči útisku a bezpráví v době komunistického režimu)

Rok 2014

6. 5. 2014

Doug LaViolette (předseda nadace Briana LaVioletta – podpora Slavností svobody v zahraničí)

Bob Nueske (jeden z hlavních sponzorů nadace Briana LaVioletta – podpora Slavností svobody v zahraničí)

George Patton Waters (vnuk generála G. S. Pattona – podpora Slavností svobody v zahraničí)

19. 5. 2014

Házenkářský tým Talent M.A.T. Plzeň (získání mistrovského titulu v Triglav pojišťovna extralize mužů 2013/2014 v házené)

28. 9. 2014

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. (za významný přínos českému sladařství a pivovarnictví a za bohatou pedagogickou a publikační činnost)

Doc. MgA. Jan Burian, ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni v letech 1995-2013 (za dlouhodobý a významný přínos k všestrannému rozvoji Divadla J. K. Tyla v Plzni a Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň)

Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. (za významné úspěchy ve stomatologii v oblasti vědy i praxe a za dlouholeté přínosné působení na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni)

Doc. akad. mal. Josef Mištera (za založení a vybudování Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a její úspěšný rozvoj)

PhDr. Dagmar Svatková, ředitelka Knihovny města Plzně v letech 1990-2009 (za dlouholeté přínosné působení v plzeňských knihovnách a zvláště za úspěšné dlouhodobé vedení Knihovny města Plzně)

21. 10. 2014

Ing. Miloslav Raboch, CSc. (za dlouholeté a úspěšné vedení Nadace 700 let města Plzně a významný přínos pro kulturní a společenský život v Plzni)

5. 11. 2014

Radoslav L. Sutnar (za soustavnou péči o dílo Ladislava Sutnara a za velkorysé předávání uměleckého odkazu L. Sutnara jeho rodnému městu Plzni)

Rok 2015

28. 10. 2015

Ing.  Michal Brummel (za záchranu jednoho z nejvýznamnějších děl Adolfa Loose v Plzni)

Blanka Josephová-Luňáková, členka Divadla ALFA a kulturní a sociální aktivistka (za dlouholeté úspěšné působení v Divadle ALFA a za četné přínosné pedagogické, kulturní a sociální aktivity)

Ing. Jaroslav Mašek (za celoživotní obětavou výchovu plzeňské mládeže a za neustávající aktivity v junáckém hnutí v Plzni)

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., emeritní rektorka Západočeské univerzity v Plzni, děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU (za přínosné, tvořivé a vstřícné vedení Západočeské univerzity v Plzni v období 2011-2015)

20. 11. 2015

Gianfranco kardinál Ravasi (za prezentaci města Plzně v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015)

Rok 2016

28. 10. 2016

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph. D., vysokoškolský pedagog (za dlouholeté a přínosné působení na katedře archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni)

Jiří Pokorný, šéf baletu plzeňského Divadla J. K. Tyla (za dlouholeté působení v Divadle J. K. Tyla, úspěšné vedení baletního souboru a zvýšení kulturní prestiže města Plzně v oblasti baletu)

Mgr. Karel Syka, grafik a designer, učitel, ředitel ZUŠ v Jagellonské ulici (za dlouholetou pedagogickou činnost a rozsáhle aktivity v kulturní a umělecké oblasti v Plzni)

Ing. Hana Švábová, předsedkyně správní rady Nadace 700 let města Plzně (za aktivní působení a zásluhy v Nadaci 700 let města Plzně)

Rok 2017

11. 1. 2017

JUDr. Zdeněk Vlček, mistr světa veteránů v judu 2016 (za dlouhodobou vynikající reprezentaci města Plzně v ČR a zahraničí)

Rok 2018

28. 10. 2018

Břetislav Holakovský in memoriam, akademický sochař a medailér (za dlouholeté zásluhy v oboru sochařství a medailérství)

Mgr. Jan Kastner in memoriam, pedagog, filmový publicista, kulturní propagátor (za přínosné působení ve Filmovém klubu Plzeň a dlouholeté pedagogické působení)

Plukovník Josef Prokopec in memoriam, letec 310. čs. stíhací perutě Královského letectva Velké Británie (za nasazení u 310. čs. stíhací peruti a za hrdinství a odvahu prokázané za druhé světové války)

Ladislav Silovský, dlouholetý režisér Historických víkendů, znalec plzeňské historie (za dlouholeté zásluhy při organizaci Historických víkendů)

Mgr. Lilka Rybářová Ročáková, operní zpěvačka a hudební pedagožka (za zásluhy v Divadle J. K. Tyla v Plzni a dlouholetou pedagogickou činnost)

Václav Berka, obchodní sládek Plzeňského Prazdroje (za dlouholetou vynikající reprezentaci města Plzně v ČR a zahraničí)

Umělecká cena města Plzně

Umělecká cena města Plzně

Umělecká cena města Plzně je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispívají k posílení dobrého jména statutárního města Plzně.

Uměleckou cenu města Plzně uděluje maximálně jedenkrát do roka Zastupitelstvo města Plzně na návrh Rady města Plzně. Každoročně je vyhlašováno max. 5 ocenění v následujících 5 kategoriích:

Cena nemusí být udělena každoročně a ve všech kategoriích, ročně může být uděleno max. 5 ocenění.

Ceny předává oceněným osobám primátor města Plzně a náměstek primátora města Plzně.

Statut Umělecké ceny města Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně číslo 404 ze dne 6. 9. 2012.

Tato ocenění jsou udělována za mimořádnou uměleckou činnost, dílo nebo významnou práci v oblasti umění a kultury, a to zejména v některé z následujících oblastí:

Přehled laureátů ocenění:

2012

MgA. Marie Kohoutová - Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (ocenění za ztvárnění komiksových životopisů o Adolfu Loosovi a Jiřím Trnkovi)

prof. akad. mal. Jiří Beránek - Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (ocenění za instalaci výstavy v prostorách Světovaru nazvanou „Síla ticha“)

Josef Hrubý - Cena za celoživotní dílo (básník, který vedle své bohaté literární tvorby přesahující rámec našeho regionu, vždy patřil k aktivním hybatelům plzeňského kulturního života)

Výstava Západočeské galerie v Plzni „Začátek století“ - Cena za významnou kulturní událost roku

2013

BcA. Bohdan Bláhovec - Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za dokumentární film o teenagerské kapele 5Angels)

Jan Sedláček - Cena za celoživotní dílo (významná umělecká osobnost, houslista a koncertní mistr Plzeňského rozhlasového orchestru, osobnost uznávaná v celé ČR)

Ing. arch. Jan Soukup - Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“ / Mecenáš(ka) plzeňské kultury

Projekt Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a společnosti Plzeň 2015, o. p. s. - Modeli da Torino - Cena za významnou kulturní událost roku

2014

Richard Ševčík - Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za vytvoření baletní inscenace Obraz Doriana Graye)

doc. akad. soch. František Pelikán - Cena za celoživotní dílo (za špičkové designérské dílo výjimečné rozsahem i mezinárodní úrovní a současně za dílo pedagogické)

firma Klotz a. s. - Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“ / Mecenáš(ka) plzeňské kultury (za záchranu budovy nádraží Plzeň-Jižní předměstí, za ochotu spolupracovat při projektu i provozu s centrem pro neziskovou experimentující uměleckou a vzdělávací činnost)

Koncert Plzeňské filharmonie, o. p. s., realizovaný k Roku české hudby 2014 v katedrále sv. Bartoloměje dne 2. 11. 2014 - A. Dvořák: Rekviem - Cena za významnou kulturní událost roku

2015

Tomáš Pilař - Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za režii představení „Mozart a smrt“)

Petr Forman - Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za představení „UBUdneS“, za představení „Symfonie zvonů“ v rámci slavnostního zahájení projektu Plzeň – EHMK 2015 a koncept sezóny nového cirkusu a koncepci programu celého roku 2015)

Jiří Žalud - Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos plzeňskému baletu, za 60leté spojení s plzeňským divadlem)

Svět podle Jakuba - Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“/Mecenáš(ka) plzeňské kultury (za investici vlastního úsilí, času a nápadů, včetně finančních prostředků do oblasti umění, za přípravu výjimečných projektů, jako např. Symfonie 5 ŘEK a podpory osobnostního rozvoje mladých umělců)

Plzeňská filharmonie, o. p. s., Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a Ústav pro studium totalitních režimů - za projekt „Umělec a totalita“ - Cena za významnou kulturní událost roku

2016

Jarmila Dycková – Hruškociová – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (za titulní role v baletech Carmen, Múzy, dvojroli Odetty a Odilie s přihlédnutím k roli Slečna Julie)

Tomáš Brauner - Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (za svou uměleckou činnost a nastudování Dvořákova oratoria Stabat Mater s Plzeňskou filharmonií a Filharmonickým sborem Brno)

Pavel Vašíček – Cena za celoživotní dílo (za celoživotní přínos českému loutkářství a loutkovému divadlu)

doc. MUDr. Ivan Slabý, CSc. – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“/Mecenáš(ka) plzeňské kultury (za investici vlastního úsilí, času a nápadů, včetně finančních prostředků do kulturního dění v Plzni – za více než dvacet let propagace jazzu ve všech jeho podobách)

Západočeská galerie v Plzni, p. o. – za výstavu „Zmizelá Plzeň“ – Cena za významnou kulturní událost roku

2017

Vanda Šabaková – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let (Za absolutní vítězství v celorepublikové soutěži konzervatoří ve hře na harfu jako vůbec nejmladší účastnice soutěže. Byla oceněna i za nejlepší provedení povinné skladby P. Trojana. Jako jediná zástupkyně z České republiky vystoupila též na festivalu ve Lvově.)

Tomáš Kořínek – Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let (Za roli Jakuba Jana Ryby ve světové premiéře stejnojmenné opery současného skladatele Miroslava Kubičky)

Marie Caltová – Cena za celoživotní dílo (Za celoživotní přínos českému divadlu)

Radoslav L. Sutnar – Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“/Mecenáš(ka) plzeňské kultury (Za dar většiny děl svého otce významného umělce Ladislava Sutnara městu Plzni a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Umožnil tak zřízení stálé expozice světoznámého designéra a malíře v jeho rodném městě. Radoslav L. Sutnar pomohl založit největší sbírku Ladislava Sutnara v Evropě a největší archiv dokumentů o životě a díle Ladislava Sutnara ve světě mimo USA.)

Vladimír Kožíšek a Martina Kožíšek Ouřadová – Cena za významnou kulturní událost roku (Za projekt „Šumava Františka Malocha“)

Cena Hanuše Zápala

Cena Hanuše Zápala

Cena Hanuše Zápala je veřejná architektonická soutěž vyhlašována primátorem města Plzně s cílem nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období posledních čtyř let.

Smyslem Ceny Hanuše Zápala je vzbudit zájem veřejnosti a investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti a tím povznést stavební kulturu města Plzně. Účelem je vytvořit a udržet tradici v udělování prestižního profesního ocenění spojeného s finanční odměnou. Město Plzeň chce zdůraznit význam společenských změn v našem státu, které vytvořily svobodné prostředí pro rozvoj investorských záměrů, architektonické tvorby a dodavatelských možností.

Cena Hanuše Zápala se řídí platným statutem a je vyhlašována primátorem města Plzně. Cenu tvoří grafický list s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální listina dokládající udělení ceny. Vítěz obdrží 100 tisícovou finanční odměnu.

Písemný návrh na nominaci může podat kdokoliv se souhlasem autora a vlastníka stavby a s dalšími náležitostmi. O udělení ceny rozhoduje primátor města Plzně na základě doporučení odborné poroty, která posuzuje navržená díla na nominaci. Porota se skládá z pěti mimoplzeňských odborníků.

Cenu Hanuše Zápala organizačně zajišťuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, na jehož webu naleznete aktuální informace o vyhlášení soutěže a navržených novostavbách na nominaci.

Cena Hanuše Zápala byla udělena