ÚvodObčanÚřad Granty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Podrobné informace získáte v konkrétních článcích.

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti sportu 
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2019do 31.1.2019
Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastrukturydo 31.1.2019
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
 
Ostatní 
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (19. výzva)do 20.12.2018
(19. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (21. výzva)do 20.12.2018
(21. výzva)

Zveřejněno: 5. 12. 2018, Martin Pecuch

Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury

Termín uzávěrky vyplněných žádostí (vč. požadovaných příloh uvedených ve formuláři) je 31. ledna 2019 do 10 hodin osobně.

Zveřejněno: 12. 12. 2018, Martin Pecuch
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2019

Termín pro odevzdávání žádostí je od 2. ledna do 31. ledna 2019.

Zveřejněno: 12. 12. 2018, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (cyklodoprava)

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, oblasti cyklodopravy. Termín ukončení příjmů žádosti je 20. 12. 2018…

Zveřejněno: 3. 8. 2018, Martin Pecuch
Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2018 v oblasti kultury

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou (čl. IV) předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři…

Zveřejněno: 2. 7. 2018, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (výstavba silnic II. třídy)

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, oblasti výstavby vybraných úseků silnic II. třídy. Termín ukončení příjmů…

Zveřejněno: 15. 3. 2018, Martin Pecuch
Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Na podzim letošního roku město Plzeň dokončilo další tři projekty „úspory energie“ spočívající v zateplení veřejných budov.

Zveřejněno: 22. 10. 2015, Martin Pecuch
Dotace z Fondu životního prostředí

Fond životního prostředí (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého…

Zveřejněno: 9. 7. 2015, Martin Pecuch
Podpora kongresového turismu

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu…

Zveřejněno: 30. 5. 2014, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.12. - 23.12.2018
Adventní prohlídky