Koncepční dokumenty města Plzně

Na těchto stránkách najdete výběr koncepčních dokumentů města Plzně, ale i ostatní koncepční dokumenty na jejichž tvorbě město spolupracovalo a které s Plzní úzce souvisí. Takové dokumenty se na našich stránkách mohou objevit ve většině případů formou odkazů na cizí web (např. Krajského úřadu Plzeňského kraje ad.).

Územní plánování

 1. Územní plán města Plzně

Programové dokumenty

 1. Strategický plán města Plzně 

Cestovní ruch

 1. Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019 - 2023

Životní prostředí

 1. Koncepce péče o životní prostředí v Plzni
 2. Povodňový model Plzeň
 3. Koncepce protipovodňové ochrany (studie)
 4. Návrh priorit přípravy a realizace protipovodňových opatření
 5. Generel zeleně města Plzně
 6. Program zlepšování kvality ovzduší ve městě Plzni
 7. Revitalizace nábřeží plzeňských řek

Odpady

 1. Koncepce odpadového hospodářství města Plzně
 2. Doplnění a aktualizace Koncepce odpadového hospodářství statutárního města Plzně
 3. Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně – závazná a směrná část

Energetika

 1. Územní energetická koncepce na období 2002 až 2022
 2. Aktualizace koncepce zásobení jihovýchodní části Plzně elektrickou energií (studie)
 3. Akční plány k uskutečnění Územní energetické koncepce

Doprava

 1. Zásady dopravní politiky města Plzně
 2. Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně
 3. Generel cyklistických tras (v aktualizované podobě) - Generel je zveřejněn na GSWebu města Plzně (http://gis.plzen.eu/doprava - Vrstvy / Komunikační síť / Cyklistika / Cyklogenerel)
 4. Zásady řešení pěší dopravy ve městě Plzni
 5. Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace (mapa)
 6. Generel pěších tras
 7. Generel dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2012
 8. Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek - greenways (mapa)
 9. Investiční akce do tratí veřejné dopravy v městě Plzni na roky 2015-2020
 10. Dlouhodobá koncepce údržby a odstavování tramvají v Plzni
 11. Plán udržitelné mobility města Plzně
 12. Prohlášení statutárního města Plzeň k zajištění podílů na stavbách silnic I. třídy na území města
 13. Plzeňský standard komunikací

Kultura

 1. Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019
 2. Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030

Péče o obyvatelstvo

 1. Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 - 2020
 2. Doplnění Bytové politiky města Plzně
 3. Zásady II prodeje bytů a nebytových prostorů z majetku města Plzně
 4. Zásady III prodeje bytů a nebytových prostorů z majetku města Plzně
 5. 2. Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče na území města Plzně na léta 2017 – 2018
 6. Akční plán města Plzně k podpoře rovných příležitostí pro osoby se ZP na léta 2017 – 2018
 7. Akční plán podpory a spolupráce s cizinci na území města Plzně 2017 – 2018
 8. Akční plán práce s rodinou a ohroženou mládeží na léta 2017 – 2018
 9. Akční plán stárnutí na území města Plzně na léta 2017 – 2018

Vybavenost města

 1. Generel rozvoje zoologické a botanické zahrady města Plzně
 2. Revize Generelu zoologické a botanické zahrady města Plzně
 3. Vzdělávací soustava města Plzně a síť mateřských a základních škol
 4. Koncepce systému základní vybavenosti a podmínek pro komunální rekreaci obyvatel v Plzni (studie 2003) - Data jsou zveřejněna na GSWebu města Plzně (http://gis.plzen.eu/turistika - Vrstvy / Turistické oblasti / Rekreační oblasti)
 5. Rekreační oblast Bolevecké rybníky
 6. Regenerace panelových sídlišť v Plzni

Městská správa

 1. Právní předpisy Statutárního města Plzně
 2. Koncepce sportu v Plzni
 3. Koncepce chovu psů ve městě Plzni
 4. Koncepce dalšího rozvoje Plzeňské městské čipové karty
 5. Upravená pravidla pro poskytování finanční podpory z čtyřletého dotačního programu odboru kultury (tzv. víceletých grantů)
 6. Informační strategie ISMP na období 2007 – 2010
 7. Koncepce města Plzně v oblasti spolupráce se zahraničními městy
 8. Koncepce komunikační strategie města Plzně pro období 2017 až 2020
 9. Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně na léta 2016 – 2020
 10. Program prevence kriminality města Plzně 2017

Hospodářský rozvoj

 1. Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

Vybrané koncepční dokumenty Plzeňského kraje

 1. Program rozvoje Plzeňského kraje
 2. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

 

Zveřejněno: 18. 12. 2018, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně