Úvod_ObčanÚřad Vyřiďte si na úřadu

Vyřiďte si na úřadu

Postupy pro řešení životních situací

Postupy řešení životních situací, resp. strukturované postupy popisující, jak se zachovat v různých životních situacích (informace o tom, jak vyřídit různá podání, na koho se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, jaké jsou nutné formuláře, jakými právními předpisy se vyřizování záležitost řídí apod.) ve vztahu k Magistrátu města Plzně či úřadům městských obvodů.

Řešení životních situací se člení na postupy magistrátuúřadů městských obvodů, dále tématicky podle oblastí vyřizovaných záležitostí (viz tabulka s odkazy níže). Vlastní postup je zobrazen v základní úrovni (tabulka) a úrovni detailní (připojený PDF soubor obsahující kompletní informace k řešení životní situace).

Formuláře potřebné pro řešení životních situací jsou zveřejněné na portálu Elektronické podání občana. Některé formuláře je možné online elektronicky vyplnit a odeslat. Pro online podání je formulář nutné opatřit uznávaným elektronickým podpisem, nebo ho lze přes portál odeslat prostřednictvím datové schránky občana, případně je možné vyplněný formulář vytisknout a doručit osobně nebo poštou. Jednotlivé životní situace odkazují přímo na příslušné formuláře.

Pro případnou pomoc se prosím obraťte na operátorky Kontaktního centra - tel.: 378 031 111, SMS: 720 001 483, e-mail: info@plzen.eu.

Občané města mohou také využívat mobilního průvodce úřadem „Plzeň - Občan“, jehož předností je okamžitá dostupnost potřebných informací. Více se o něm dozvíte v kategorii Mobilní aplikace.

  • Postupy magistrátu:

Občanský průkaz, cestovní pas
>Vydání občanského průkazu | Vydání cestovních dokladů
Evidence občanů
>Hlášení trvalého pobytu | Rušení trvalého pobytu | Výdej údajů z evidence obyvatel...
Oblast registru řidičů a vozidel
>Vydání řidičského průkazu | Výpis z evidenční karty řidiče | Zápis vozidla do registru...
Živnostenský úřad
>Ohlášení živnosti pro fyzické osoby | Žádost o koncesi pro právnické osoby...
Oblast sociální pomoci
>Náhradní rodinná péče | Výkon sociálně-právní ochrany dětí | Výkon státní správy v oblasti sociální péče o občany | Objednání a výdej tiskopisů receptů...
Oblast životního prostředí
>Vyjádření ke stavbě | Ochrana přírody | Nakládání s nebezpečným odpadem...
Oblast stavebně správní
>Informace k Územnímu plánu města Plzně | Informace k dokumentaci staveb...
Oblast státní památkové péče
>Úpravy a získávání příspěvků na památkově chráněné objekty...
Oblast bytová
>Výběr nájemce formou přihlášky| Žádost o prodloužení nájemní smlouvy | Podmínky výběru nájemců...
Transakce s nemovitými věcmi a majetková příprava staveb
>Prodej movitých věcí | Darování movitých věcí městu Plzni | Prodej nemovitých věcí...
Archiv města Plzně
>Nahlížení do archiválií
Oblast prezentace a marketingu
>Zapůjčení mázhauzu radnice pro výstavy
Oblast dopravy
>Havárie inženýrských sítí | Povolení dopravního značení | Taxislužba ...
Příkazové bloky
>Způsob a placení pokut
Oblast daně a poplatky
>Podání poplatku za odpad | Zjištění koeficientu daně z nemovitých věcí | Poplatek z pobytu
  • Postupy úřadů městských obvodů:

Oblast sociální
>Příspěvek na péči | Mimořádná okamžitá pomoc | Příspěvek na výživu dítěte...
Oblast správní - vnitřní věci
>Ověřování podpisů (legalizace) | Ověřování opisů (vidimace) | Přestupkové řízení | Podání oznámení...
Oblast správní - matrika
>Vydání prvního rodného listu | Uzavření manželství | Vydání úmrtního listu...
Oblast výstavby
>Územní souhlas | Stavební povolení | Povolení k odstranění stavby | Půjčky z Fondu rozvoje bydlení...
Oblast životního prostředí
>Vydání rybářského lístku | Vydání loveckého lístku | Povolení ke kácení dřevin...
Oblast majetková
>Pronájem pozemku ve vlastnictví města
Oblast finanční
>Místní poplatek za užívání veřejného prostranství | Místní poplatek ze psů | Povolení k umístění herního prostoru...
Oblast dopravy
>Připojení k místní komunikaci | Uzavírka pozemní komunikace | Vyhrazené parkování...

Tradiční akce města Plzně